Vroegtijdige zorgplanning

Onze visie op het levenseinde ligt in het verlengde van onze visie op zorg en wonen in ons woonzorgcentrum.

Uitgangspunt is steeds een holistische, menswaardige en empathische zorg, waarbij (geïnspireerd door onze christelijke waarden) de beschermwaardigheid van het leven steeds voorop staat. Het is de zorg voor het leven!

We onderscheiden 3 aspecten: vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en terminale zorg.

 

Vroegtijdige zorgplanning

Een vroegtijdige zorgplanning wordt opgesteld tijdens de eerste zes weken van het verblijf in ons woonzorgcentrum. Ze kan steeds worden aangepast.

Ze biedt bewoner en familie de mogelijkheid om in open dialoog te gaan met het zorgpersoneel en de huisarts. Persoonlijke waarden, keuzes en angsten worden bevraagd en genoteerd. Zo kunnen artsen en zorgverleners maximaal rekeninghouden met de wensen van de bewoner wanneer hij of zij zich niet meer kan uitdrukken. Het is nadenken, reflecteren en erbij stilstaan voordat het nodig is…

Op basis van deze gesprekken en in samenspraak met de bewoner (en indien gewenst met de familie) bepalen we een zorgdoel. Dit kan variëren van ‘alles in het werken stellen voor verbetering van de gezondheidssituatie’, over ‘alles doen om de huidige gezondheidstoestand te behouden’ tot ‘palliatieve en terminale (comfort)zorg’.

Het opmaken van één of meerdere wilsverklaringen is ook een onderdeel van de vroegtijdige zorgplanning. We onderscheiden vijf mogelijke officiële wilsverklaringen: de ‘negatieve’ wilsverklaring, de wilsverklaring euthanasie, de verklaring inzake de wijze van teraardebestelling, de verklaring voor orgaandonatie en de lichaamsschenking aan de wetenschap.

Tot slot kan er tijdens de vroegtijdige zorgplanning ook een vertegenwoordiger worden aangeduid. Mocht de bewoner wilsonbekwaam worden (zich niet meer kunnen uitdrukken), dan wordt deze persoon aangesproken om te beslissen over de zorg van de bewoner.

We streven voor, tijdens en na de opmaak van de vroegtijdige zorgplanning steeds naar een zorgzame en zorgvuldige communicatie vanuit een menselijke nabijheid.

Ons woonzorgcentrum biedt op basis van zorgvuldig gemaakte keuzes in de vroegtijdige zorgplanning zowel een goed uitgebouwde palliatieve als terminale zorg.

 

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg begint op het moment dat genezen niet meer mogelijk is. Aan de bewoner maximaal comfort bieden met respect voor de levenskwaliteit en de menswaardigheid staan hierbij voorop.

Palliatieve zorg is een breed begrip. Het omvat zowel het bieden van comfort in het algemeen als pijnbestrijding, maar evenzeer het verzachten van andere lichamelijke klachten of psychosociale ondersteuning,… 

Deze zorg richt zich niet op genezing maar op de kwaliteit van het leven. Het is ons doel het lijden van gelijk welke aard te verlichten.

 

Terminale zorg

Dit is de zorg voor het sterven en beoogt een menswaardig levenseinde. Het is gericht op de laatste levensfase.

Soms is het lijden, lichamelijk en/of psychisch, van die aard, dat het ondraaglijk wordt. In dat geval kan een bewoner binnen de terminale zorg opteren voor palliatieve sedatie. Hiermee beoogt men de bewoner niets meer te laten voelen van het onbehandelbaar symptoom, door zijn of haar bewustzijn te verlagen. Palliatieve sedatie heeft altijd tot doel om iemands laatste levensfase zo comfortabel mogelijk te laten verlopen, niet om het leven sneller te laten eindigen of het nodeloos te verlengen.

Uitzonderlijk kan een bewoner verzoeken om euthanasie. Euthanasie betekent dat een arts op vraag van de bewoner medicatie toedient waardoor hij/zij onmiddellijk overlijdt. Deze vorm van levensbeëindiging geniet niet onze voorkeur. We willen onze bewoners vooral helpen om liefdevol omringd, comfortabel, waardig en zinvol te leven. Vanuit deze houding nemen we een vraag naar euthanasie heel ernstig.