Fijn dat je op ‘lees meer’ hebt geklikt. Graag wil ik wat dieper ingaan wat betreft mijn opdracht als pastoraal medewerker in huis.

In Huize Vincent willen we niet enkel oog hebben voor het fysiek en psychisch welzijn van onze bewoners. We willen hen ook ontmoeten en gepast zinvol ondersteunen in hun eigen spiritueel, religieus of godsdienstig leven. Daarom investeren wij in ‘zinzorg én pastoraat’, waar ik – als pastoraal medewerker in huis – voor vrijgesteld ben.
Sinds kort ben ik ook aangesteld als referentiepersoon ‘ethiek in de zorg’. Zo dadelijk wat meer daarover. Eerst iets over het aspect zingeving en pastoraat.

Onder zinzorg verstaan we de algemene zorg voor zinbeleving. Het is namelijk geen evidentie vlotjes om te gaan met je ‘oude dag’. Je wordt immers dagelijks geconfronteerd met eigen fysieke broosheid en daardoor afhankelijkheid. Mensen rondom je heen overlijden. Je draagt je rugzak van het verleden. Je hebt een visie op sterven en al dan niet leven na de dood. Elke mens heeft zo zijn innerlijke beleving rond dit alles. Mét onze bewoners wil ik samen nadenken, het goede gesprek voeren, en samen zoeken hoe we het dagelijks leven binnen ons woonzorgcentrum zinvol gestalte kunnen geven vanuit de persoonlijke innerlijke beleving.

Maar ook familie van onze bewoners, medewerkers, vrijwilligers, … hebben vaak behoefte naar het meer uitdiepen wat zingeving betreft. We willen immers allemaal zin geven aan ons bestaan en aan de ontmoetingen die we doorheen de dag hebben. In alle bescheidenheid ga ik vaak met hen daarover in gesprek, en wil voor hen ook een aanspreekpunt zijn op dit vlak. Aanwezigheid op de teamvergaderingen en briefingmomenten, persoonlijke gesprekken, mensen bewust aanspreken, … behoren tot mijn dagelijkse opdracht in Huize Vincent.

Onder pastoraat verstaan we zinzorg benaderd door een christelijke bril. Hierbij laat ik me dragen door de christelijke inspiratie die Huize Vincent, en ook mezelf, eigen is. We zijn er namelijk van overtuigd dat deze inspratiebron prikkelend kan werken bij de verdieping van het eigen leven, ook voor hen die zichzelf niet als christen beschouwen.

Concreet voorzie ik een aanbod waar bewoners en medewerkers kunnen ontdekken wat écht belangrijk is in hun leven. Men wordt uitgenodigd de beleving van zichzelf, de relatie tot de anderen, de wereld, en God te verdiepen.
Dit uit zich in een wekelijkse liturgische viering (uiteraard met oog voor de sterke tijden door het jaar), zichtbare omlijsting in huis dat verwijst naar de christelijke inspiratiebron, een jaarlijkse bedevaart, ruimte voor feest, … Het woord ‘verbinding’ met elkaar en met God staat hier centraal.
Maar ook het persoonlijke gesprek inzake godsdienstbeleving heeft hier zijn plaats. Mijn ervaring is het dat mensen werkelijk deugd kunnen hebben over hun innerlijk religieus leven te praten. Uiteraard is hier ook plaats waar men zijn angsten en twijfels kan verwoorden. Een goed gesprek kan hierbij een echte zalf zijn voor de ziel.

Vanuit mijn opdracht ‘Zinzorg en pastoraat’ heb ik ook de opdracht gekregen ‘referentiepersoon’ te zijn inzake ethiek. Daar wij – al dan niet beroepshalve – voortdurend bezig zijn met mensen, moeten we ons dagelijks vragen blijven stellen als: ‘Met wat zijn we bezig? Hoe doen we dat? Waarom stellen we die handelingen? Hoe ervaart de ander mijn wijze van doen?’ Als ‘referentiepersoon ethiek’ is het de bedoeling dit gesprek gaande te houden onder de medewerkers, en samen met hen een cultuur uit te bouwen waar ‘ethisch en verantwoord handelen’ wordt omarmd en beleefd. Dit is een bijzonder boeiend gebeuren omdat zoiets nooit af is. Het is als groot team binnen Huize Vincent steeds een groeien vanuit ons dagelijks bezig zijn met onze bewoners en onze samenwerking onder elkaar.

Misschien nog een kort woordje over mezelf. Mijn opdracht als pastoraal medewerker vervul ik als christen. Ik doe het bijzonder graag. Mijn geloofsovertuiging is het hart van mijn bezig-zijn, waaruit ik kracht en vreugde put.
Als u me graag een keer wil ontmoeten … dat is uiteraard altijd mogelijk. Ik ben zo goed als dagelijks te vinden in Huize Vincent.

Weet dat je welkom bent !